Committee

Organizing Committee

General Chairs:

Jie Li, University of Tsukuba, Japan
Song Guo, University of Aizu, Japan
Jinsong Wu, Universidad de Chile

Program Chairs:​

Peng Li, University of Aizu, Japan
Xiaoyan Wang, Ibaraki University, Japan

Program Committee:​

Quan Yuan, University of Texas-Permian Basin, USA
Zhi Liu, Waseda University, Japan
Dongxiao Yu, Huazhong University of Science and Technology, China
Lei Zhong, National Institute of Informatics, Japan
Hao Zhou, University of Science and Technology of China, China
Jiaxing Ye, University of Tsukuba, Japan